PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Společnost Sproki s.ro.  se sídlem Medkova 1316/23 v Hradci Králové 500 02 IČ 09889701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 47067(dále jen: „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 informuje své zákazníky o zpracování  jejich osobních údajů v případě využití jejich služeb.

 

Jaké osobní údaje budou správcem zpracovány:

a) Jméno a příjmení,

b) Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa

c) Emailová adresa

d) Mobilní telefonní číslo, případně pracovní telefonní číslo

e) Bankovní spojení v případě vrácení peněz při reklamaci

v případě podnikajících osob také IČ a DIČ ( dále jen " osobní údaje")

 

Proč jsou obchodních údaje zpracovány

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností  správce, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Právní plnění  povinností správce vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

 

K čemu nám slouží získané informace

a) k zajištění plnění smlouvy

b) k internímu vedení záznamů

c) k poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých je předpoklad, že by Vás mohly zajímat - a to včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli

d) Zasílání přímého marketingu emailem o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)

e) oznámení o změnách našich služeb

 

 

 

Jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány

Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s kupní smlouvou, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (např. reklamační lhůta) a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (10 let plynoucích např. ze zákona o účetnictví, DPH, atd.)

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování.

 

Příjemci osobních údajů

a) osoby, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

b) osoby, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

c) osoby, zajišťující marketingové služby

 

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

 

Společnost Sproki s.r.o.  Vás informuje, že dle příslušných právních předpisů Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo na: 

a) získání přístupu ke svým osobním údajům. 
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

b) opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

c) vymazání osobních údajů
Vymazání osobních údajů musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Vymazání osobních údajů nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

d) omezení zpracování svých osobních údajů
Pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

e) vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

f) přenositelnost údajů
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

g) odvolání svého poskytnutého souhlasu 

g) podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

h) Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my, nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@sproki.cz nebo písemně na adrese Sproki, s.r.o., Medkova 13116/23, 500 02 Hradec Králové, případně telefonicky na tel. čísle 605 744 481. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Závěrečná ustanovení

a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

c) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

NajduZboží.cz